دل نوشته های شما

او کشتی نجات انسان هاست

صدای گام‌ های روشنی از دور می‌ آید.زمین نگران است وتندتندنفس می‌کشد.مبادارسم میهمان نوازی رابه جای نیاورد.به آسمان نگاه کن.فرشته هارابنگردورتادورآسمان حلقه شادی بستند؛لحظه‌ای لبخندمی‌زنند،لحظه‌ای بغض می‌کنند.خانه علی رانگاه کن؛صدای شادی خداونددرآن به گوش می‌رسد.ای زمین،اشتیاق نبی راخوب تماشاکن.این نوزادپاره تن پیامبراست.فرزنددوم علی وفاطمه است.نامش حسین است.اوکشتی نجات انسان‌هاست.ازبهترین جوانان اهل بهشت است.ای زمین،جایگاه اوآسمان‌هاست؛خدابرتومنت نهاده که اورااینجافرستاده.اوراثارالله می‌نامندیعنی خون‌ خدا .پس خوب دقت کن مباداکسی اورابیازاردکه به راستی پیامبرراآزرده است.ای پرنده‌هاشادی کنید؛آوازبخوانید.ای چشمه‌هاجاری شوید؛به یمن آمدن حسین کائنات راسیراب کنیدتامباداروزی شرمنده‌ی لب‌های تشنه اوشوید.
خجسته ومبارک بادآمدن سومین بهارولایت وامامت
عاشقان عیدتان مبارک

توران ساکی‌ مفرد
کارشناس مدیریت‌ بازرگانی
کد اشتراک ۹۱۰۹۰

  اونی که همیشه هست خداست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا