دل نوشته های شما

جرعه ای تفکر

دلت که آشوب میشه و
بی قراری سراغت میاد
شاید زمان خلوت کردن با معشوقت باشه!
وقتی سختی ها فرصت نفس کشیدن را بهت نمیدن

شاید زمانِ به تعالی رسیدن روحت باشه!
درها که بروی تو بسته میشه
لابد فرمانده ی عشق (خدا) می خواد جایزه ی ارزشمندی بابت صبوریت
بهت بده.
هر زمان که دیگران با کارهاشون دلت را می شکنن
حتما وقتشه که تو نشون بدی که چقدر خوبی!

هر وقت مصیبتی برات پیش میاد
شاید داری آزمایش پس میدی.!
زمانی که تو کارت گره کور افتاده
حتم داشته باش مصلحت الهی برات اینطور می خواد.!

وقتی تو زندگیت زمین می خوری،
لابد برای اینه که باید بلند شدن را یاد بگیری.!
زمانی که جسمت بیمار میشه
شاید جلویِ یک حادثه بزرگتر گرفته میشه.!

و
وقتی مشکل پشت مشکل برات درست میشه
مطمئنا حکمت پروردگار اینطور
برات می خواد.!

پس همیشه ودر هر حال راضی باش
به رضایش و
شاکر نعمتهایش
چرا که او مصلحت ترا بهتر از خودت می داند.

توکل بر خدایت کن
کفایت می کند حتما
اگر خالص شوی با او
صدایت می کند حتما

دل نوشته های من غریب

🎙 خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  چشم ها مگر فریاد می زنند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا