داستان و حکایت

حکایت های کوتاه و پند آموز

👌از کاسبی پرسیدند:
چگونه دراین کوچه پرت و بی عابرکسب روزی میکنی؟
گفت:آن خدایی که فرشته مرگش
مرا در هرسوراخی که باشم پیدامیکند
چگونه فرشته روزیش مراگم میکند

👌پسری بااخلاق ونیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری میرود
پدردخترگفت:
توفقیری ودخترم طاقت رنج وسختی ندارد,پس من به تو دختر نمیدهم
پسری پولدار,اما بدکردار به خواستگاری همان دختر میرود
پدردختربا ازدواج موافقت میکند و در مورد اخلاق پسرمیگوید:
انشاءالله خدا او راهدایت میکند
دخترگفت:
پدرجان
مگر خدایی که هدایت میکند
با خدایی که روزی میدهدفرق دارد؟

👌ازحاتم پرسیدند: بخشنده ترازخود دیده ای
گفت:آری مردی که دارایی اش تنها دوگوسفند بود
یکی را شب برایم ذبح کرد
ازطعم جگرش تعریف کردم
صبح فرداجگر گوسفند دوم را نیزبرایم
کباب کرد
گفتند:توچه کردی؟
گفت:
پانصدگوسفندبه اوهدیه دادم
گفتند پس توبخشنده تری
گفت:نه.چون او هرچه داشت به من داد،امامن اندکی ازآنچه داشتم به اودادم

👌عارفی راگفتند:
خداوند راچگونه میبینی؟!
گفت آنگونه که همیشه میتواندمچم رابگیرد امادستم رامیگیرد.
✋يادخدارافراموش نکنيم

  حکایت دانشمند و چوپان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا