دل نوشته های شما

خوشبختی درعین سادگی

من جامی از آب حیاتم ، آن زمان که از بدیها میگذرم و میبخشم تا بدی را گسترش ندهم

میبخشم ودر بخشیدن لطافت قلب خودم را به خودم ارمغان میدهم تا نورخداوندی روشنای قلب وسیعم گردد

در روشنایی قلب من ، سرچشمه ی مهربانی هایی وجود دارد که میتواند در شادکامی دیگران جاری گردد وحال خوب برای دیگران بسازد

باقلب پرزنور وعشق ، روحم وسعتی پیدا میکند به عظمت مهرخداوندی و آنگاه میتوانم درکمال بندگی، دریچه ای باشم برای تابش نورامید به زندگی دیگران

من بدی را فراموش میکنم و نیکی را برای زیباترشدن زندگی خود واطرافیانم گسترش میدهم . به همین سادگی شادی بخش خواهم شد و احساس خوشبختی میکنم

  تک تک شکوفه های زندگی ما باز می شوند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا