داستان و حکایت

داستان مداد و پسر عالم

🖊 عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
فرزندش پرسید: چه می نویسی؟
عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، مدادی است که با آن می نویسم.

می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی! پسر تعجب کرد!
چون چیز خاصی در مداد ندید.
عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آن‌ها را به دست آوری.

👌اول: می توانی کارهای بزرگی انجام دهی، اما فراموش نکن، دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!

👌دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود، ولی نوک آن را تیز می کند. پس بدان رنجی که می برى، از تو انسان بهتری می سازد!

👌سوم: مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاك كن استفاده کنی؛ پس بدان، تصحیح یک کار خطا، اشتباه نیست!

👌چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نیست؛ مهم مغز مداد است که درون چوب است؛ پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید!

👌پنجم: مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد؛ پس بدان هر کاری در زندگی ات مى كنى، ردّی از آن به جا مى ماند؛ پس در انتخاب اعمالت دقت کن!

🌸💠🌸💠🌸💠🌸💠🌸

🔴 حداقل بـرای یک نـفر ارسال کنید☝️

  حکایت دانشمند و چوپان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا