دل نوشته های شما

دلخوشی های ساده ی من

وقتی کودکی از رویاهایش حرف میزند ، با تمام وجود به او گوش میدهم واز سرذوق برایش لبخند میزنم و در پایان به چشمانش خیره میشوم ومیگویم : آفرین که با گفتن رویاهای قشنگت به من هم دلگرمی دادی تا من نیز به رویاهایم فکرکنم . توروزی به تمام رویاهایت خواهی رسید

وقتی با دختر نوجوانی هم صحبت میشوم که از اشتباه و گذشته ی بد خود ، درعذاب است ؛ خوب گوش میکنم تا آرام شود .وقتی آرام شد من حرف میزنم . به اومیگویم : آن گذشته تمام شده و فقط به عنوان درس عبرت به آن نگاه کن . امروز و فردایت را درغم دیروز مگذران . مسیرهای بدِ گذشته را ادامه نده و راه های جدید وافق نو را دریاب . وقتی حالش خوب میشود .من نیزحالم خوب میشود. آنقدرخوب که تامدتها توانم برای انجام کارهایم چند برابر میشود

زیباست وقتی حال خوب دیگران ، مقدمه ی حال خوب وزندگی خوب من است . پس من باید خوب بودن وخوب کردن را مسری سازم

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  شکر گذاری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا